Qasim Qarihajim

From Victims of 21st Century Concentration Camps
Jump to: navigation, search

qasim qarihajim Atushtin Qasimaxun xelpitimmu déyilidu qasim qarihajim.[Source]